بازی آنلاین 2048

0
0

مجموع اعداد را به 2048 برسان

دوباره

2048 طرز بازی:با استفاده از کلیدهای جهت دار صفحه کلید کاشی ها را حرکت دهید . هنگامی که دو کاشی هم عدد در کنار هم باشند آن دو تبدیل به یک کاشی با مقدار دوبرابر خواهند شد اینکار را انقدر ادامه دهید تا به عدد 2048 برسید